Privacyverklaring Stichting Saina Hope

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Saina Hope.

Stichting Saina Hope hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarnaast is privacy een grondrecht van burgers. Het is daarom, dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. 
 
Doeleinden van de verwerking
Stichting Saina Hope zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Het communiceren met en informeren van donateurs, sponsoren en geinteresseerden in Stichting Saina Hope over onze werkzaamheden
  • Het administreren van giften en sponsorgelden en onze sponsorprogramma's
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Sponsoren van schoolprogramma's: naam, geslacht, e-mailadres, betalingsgegevens
  • Donateurs, vrienden en overige contacten: naam, geslacht, e-mailadres, betalingsgegevens (indien van toepassing)
Grondslag voor gegevensverwerking
Stichting Saina Hope verwerkt uw persoonsgegevens enkel ter uitvoering van onze werkzaamheden. 
 
Hoe bewaren wij gegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard in documenten die alleen toegankelijk zijn voor de bestuursleden van Stichting Saina Hope.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met onze partnerorganisatie in Kenia of andere derden.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw
persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig
is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.
Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening
zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.
 
Welke rechten heeft u?
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te (laten) wissen, de verwerking
te beperken en om uw gegevens over te dragen.
 
Heeft u een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Saina Hope kunt u terecht bij
onze voorzitter op jetteke@sainahope.nl
Is uw eventuele klacht niet adequaat verholpen? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.